Đội ngũ CBGV

Tốt nghiệp loại khá – giỏi từ trường TC - CĐ MGTW: Yêu trẻ, gắn bó lâu năm với trường và giàu kinh nghiệm

Đặc biệt thường xuyên được đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn.

 

 

   

CÔ CAO THANH THỦY

CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

THẠC SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG

CHỨNG CHỈ  QUẢN LÝ MNTT

CC TRỢ TÁ MONTESSORI 3-6

PHỤ TRÁCH VẤN ĐỀ Y TẾ - SỨC KHỎE VÀ DINH DƯỠNG CỦA TRƯỜNG COLORHOUSE

 

 

 

     

CÔ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

HIỆU TRƯỞNG

CỬ NHÂN CAO ĐẢNG SƯ PHẠM TW

CỬ NHÂN HV HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HCM

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MNTT

CC TRỢ TÁ MONTESSORI 3-6

 

 

 

     

CÔ NGUYỄN THỊ TRIỀU TIÊN

HIỆU PHÓ PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

CỬ NHÂN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔ NGUYỄN MINH HẰNG

TỔ TRUỞNG CHUYÊN MÔN

CỬ NHÂN CAO ĐẲNG SU PHẠM TW

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ: 0914919738

Hỗ trợ: 0435576673